Darmowa wysyłka już od 210 PLN!
Składając zamówienie powyżej 300 PLN otrzymasz 10% rabatu!


Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży akcesoriów dla zwierząt przez firmę: MaPet Aneta Kozdrowska, os. Kasztelańskie 11b/7, 66-300 Międzyrzecz, NIP 596-166 w sklepie internetowym (zwanym dalej „Sklepem”), który znajduje się pod adresem internetowym www.mapet.com.pl. Sklep zajmuje się sprzedażą wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym, a sprzedającym.

Kontakt z firmą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48607962348, koszt połączenia za jedną minutę według stawki operatora,

- korzystając z poczty elektronicznej: sklep@mapet.com.pl,

- korzystając z formularza kontaktowego na stronnie internetowej www.mapet.com.pl.

§ 1. Definicje

1.    Regulamin - w zakresie usług świadczonych drogą  elektroniczną jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów firmy MaPet.

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w nieniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.    Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w nieniejszym Regulaminie.

4.    Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.    Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6.    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

7.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub usług dodatkowych w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapet.com.pl

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2. Zasady ogólne

1.    Nieniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowgo dostępnego pod adresem www.mapet.com.pl

2.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania Zamówienia.

3.    Sklep Internetowy www.mapet.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

4.    Wszystkie towary oferowane w Sklepie www.mapet.com.pl są włąsnoręcznie wykonane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

5.    W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej, Mozilla Firefox lub Chrome.

6.    Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3. Składanie  zamówień

1.      Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.mapet.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.      Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.

3.      Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.      Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawdziwe dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Zamówienie należy potwierdzić poprzez kliknięcie w link wysłany na pocztę e-mail Klienta.

5.      W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub Sprzedający ma podejrzenie, co do ich rzetelności, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.      W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żadania ich usunięcia.

7.      Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8.      Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9.      Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4. Koszty i termin wysyłki

 

1.      Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.      Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.      Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.      Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili rozwijając menu „opcje wysyłki” podczas składania Zamówienia.

5.      Termin realizacji zamówienia Usług zamówionych poza Sklepem Internetowym ustalany jest indywidualnie.

§ 5. Płatności

1.      Na każdy sprzedawany Towar wystawiamy rachunek.

2.      Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal lub PayU) lub przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego. Dane konta bankowego:

Aneta Kozdrowska MaPet

os. Kasztelańskie 11b/7

66-300 Międzyrzecz

            Numer konta:

            61 1050 1911 1000 0092 2834 8489

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego bądź adres e-mail: sklep@mapet.com.pl .

2.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna i uzasadniona.

3.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

4.      Możliwości zwrotu nie podlegają Usługi już rozpoczęte pod indywidualne zamówienie.

5.      Koszty wysyłki zwracanego produktu pokrywa Kupujący.

 

§ 7. Procedura reklamacji

1.      Produkty posiadają gwarancję producenta, którym jest firma MaPet Aneta Kozdrowska. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach internetowych sklepu. Szczegóły gwarancji określone są w zakładce „Gwarancja”.

2.      Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego lub mailowo na adres sklep@mapet.com.pl

3.      Składając reklamację, Klient zobowiązany jest na własny  koszt dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

4.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go dostanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożłiwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).

6.      Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia  niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.      Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2.      Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.      Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a)      w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,

b)      weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres sklep@mapet.com.pl,

c)     klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, spełniamy poniżej swój obowiązek informacyjny:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaPet Aneta Kozdrowska, ul. Waniliowa 6, 62-070 Dopiewo.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania umowy kupna/sprzedaży oraz wystawiania faktur.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego MaPet Aneta Kozdrowska.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia Pani/Panu usług.


§ 9. Zmiana Regulaminu

1.      Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.      Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.      Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).